Blogs

เทคนิคการใช้ปุ่ม G# เพื่อช่วยให้เล่นง่ายขึ้น / How Your G# Mechanism Can Get You Around the Horn Way Faster

เปิดประตูสู่โลกใหม่

บางคนอาจจะมองว่ากลไกตัว G# ที่กล่าวไปแล้วไม่ค่อยจะจำเป็นและไม่สนใจ แต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้วิธีใช้มันจะช่วยประหยัดแรง อีกทั้งช่วยในเรื่องการเล่นได้เยอะมาก