Blogs

บทบาทของแซ็กโซโฟนในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ (The role of saxophone in various bands)
แซ็กโซโฟน จัดเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) ตระกูลดั้งเดิมของแซ็กโซโฟนตามที่จดทะเบียนไว้ในประเทศฝรั่งเศส ชนิดของแซ็กโซโฟน ประเภทวงดนตรี