ประเภทของแซกโซโฟน

ประเภทของแซกโซโฟน
แซกโซโฟนจัดอยู่ในประเภทเครื่องดนตรีตะวันตก Western Instrument อยู่ในประเภทเครื่องลมไม้ Woodwind และอยู่ในประเภทลิ้นเดี่ยว Single-reed ตระกูลแซกโซโฟนเป็นตระกูลเครื่องดนตรีที่ใหญ่ตระกูลหนึ่ง ตระกูลดั้งเดิมของแซกโซโฟน ซึ่งตามที่จดทะเบียนไว้ในประเทศฝรั่งเศส (สุกรี เจริญสุข :2545) มีทั้งหมด 14 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ในดุริยางค์ทหารและกลุ่มที่ใช้ในวงออร์เคสตร้า


1.ตระกูลแซกโซโฟนที่ใช้ในวงดุริยางค์ทหาร (ประเทศฝรั่งเศส) ประกอบด้วย
Eb Sopranino
Bb Soprano
Eb Alto
Bb Tenor
Eb Baritone
Bb Bass
Eb Contrabass
2.ตระกูลแซกโซโฟนที่ใช้ในวงออร์เคสตร้า ประกอบด้วย
F Sopranino
C Soprano
F Alto
C Tenor
F Baritone
C Bass
F Contrabass
แซกโซโฟนแต่ละตัวให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามขนาด พื้นฐานสำหรับการวางปากเป็นสิ่ง
สำคัญ เพียงแต่ต้องปรับความคุ้นชินเครื่องชนิดที่ใหญ่หรือเล็กกว่า โดยแซกโซโฟนในที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้
1.โซปรานิโนแซกโซโฟน (Sopranino Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและมีเสียงที่สูงที่สุดในตระกูลแซกโซโฟน มีช่วงเสียงที่สูง และอยู่ในคีย์ Eb ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการหัดเล่นแซกโซโฟนมือใหม่ เนื่องจากการควบคุมเสียงสามารถทำได้ยาก
2.โซปราโนแซกโซโฟน (Soprano Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดเล็ก แต่ใหญ่กว่าโซปรานิโน มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงสามารถถือไว้ในมือได้ง่ายโ ซปราโนแซกโซโฟนไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการหัดเล่นแซกโซโฟนมือใหม่ เนื่องจากมีการ
ควบคุมเสียงทำได้ยากกว่าอัลโต้แซกโซโฟนและเทเนอร์แซกโซโฟน ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนไวโอลินในช่วงโพสิชั่นที่หนึ่ง (1st) ในวงประเภทเครื่องเป่า อยู่ในคีย์ Bb เท่ากับเครื่องดนตรีคลาริเน็ตและทรัมเป็ต ในปัจจุบันแซกโซโฟนโซปราโนจะมีคอให้เลือก 2 แบบ คือ แบบคอตรง และแบบคอโค้ง และโซปราโนอีกแบบที่ได้รับความนิยมมีลักษณะเหมือนกับแซกโซโฟนอัลโต้แต่มีขนาดเล็กกว่าหรือนิยมเรียกว่า เคิบ (Curve Saxophone)
3. อัลโต้แซกโซโฟน (Alto Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเป็น
แซกโซโฟนที่เป่าง่ายกว่าโซปราแซกโซโฟนและมีน้ าหนักเบากว่าเทเนอร์แซกโซโฟน อยู่ในคีย์ Eb อัลโต้แซก
โซโฟนสามารถเป่าได้ในดนตรีหลายๆ สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์คลาสสิก, ป็อป, แจ็ส แต่นักดนตรีคลาสสิกจะ
นิยมใช้ในการเล่นมากกว่าการใช้แซกโซโฟนชนิดอื่น ๆ รวมถึงการเล่นดนตรีแบบแตรวง, คอนเสิร์ต ก็เช่นกัน นับว่าเป็นเครื่องที่ใช้แทนไวโอลิน-วิโอล่า ในวงประเภทเครื่องเป่า แซกโซโฟนอัลโต้จึงเป็นแซก
โซโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
4. ซีเมโลดีแซกโซโฟน ( C Melody Saxophone) เป็นเครื่องที่อยู่ในคีย์ C ซึ่งตามชื่อของแซก
โซโฟน มีขนาดใหญ่กว่าอัลโต้แต่เล็กกว่าเทเนอร์ สำหรับซีเมโลดีนิยมมากในช่วงปี 1900 โดยใช้บรรเลงใน
เพลง jazz จุดเด่นของเครื่องนี้คือ คีย์ C ซึ่งแซกโซโฟนไม่ต้องคิดทรานสโพสโน้ต (Transposing note) ซึ่งสามารถเล่นกับโน้ตเครื่อง C เช่น Piano Guitar ได้เลย
4. เทเนอร์แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่ถูกใช้มากในการเล่นดนตรีแนว
แจ็ส แต่ก็สามารถเล่นดนตรีแบบอื่น ๆ ได้ เสียงของแซกเทเนอร์จะมีลักษณะแบบนุ่ม ๆ อ้วน ๆ และต่ำ
กว่าอัลโต้(โทนเสียงที่เล่นได้จะอยู่ในโทนอัลโต้-เทนเนอร์) อยู่ในคีย์ Bb ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนวิโอล่าในวง
ประเภทเครื่องเป่า และเหมาะที่มือใหม่ควรจะใช้ในการเริ่มต้นหัดบรรเลง
5. บาริโทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดใหญ่และมีความถี่เสียง
ต่ำอยู่ในคีย์Eb สามารถที่จะบรรเลงเดี่ยวได้เพราะโทนเสียงอยู่ในช่วงโทนเทนเนอร์-เบส ถือเป็นเครื่องที่ใช้
แทนเชลโล่ในวงประเภทเครื่องเป่า แต่มีราคาค่อนข้างแพง และมีน้ำหนักมาก ดังนั้นบาริโทนแซกโซโฟนจึง
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่นแซกโซโฟน
6. เบสแซกโซโฟน (Bass Saxophone) อยู่ในคีย์ Bb เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดใหญ่ มีเสียงต่ำ
กว่าเทนเนอร์1ช่วงคู่แปด และ ต่ำกว่าบาริโทนเป็นคู่ 4 Perfect เล่นโทน เบส เป็นหลัก ถือเป็นเครื่องที่ใช้
แทนเสียงคอนทร่าเบสในวงประเภทเครื่องเป่า
7. คอนทร่าเบส แซกโซโฟน (Contrabass Saxophone) อยู่ในคีย์Eb เป็นเครื่องที่มีขนาดที่ใหญ่
ที่สุดในตระกูลแซกโซโฟน มีความยาวเป็นสองเท่าของบาริโทนแซกฯ มีช่วงเสียงต่ำกว่าบาริโทนแซกฯ 1
ช่วงคู่แปด เป็นเครื่องดนตรีที่พบเห็นได้ยาก มีราคาค่อนข้างสูงและมีน้ำหนักมาก แต่ยังคงมีการผลิตอยู่ไม่
มาก