ท่าทางในการเป่าแซกโซโฟน


ท่าทางในการจับแซกโซโฟนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกลืมจากนักเป่าแซกโซโฟนก็ว่าได้ อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ท่าทางในการจับแซกโซโฟนที่ถูกต้องเป็นส่วนช่วยพัฒนาการหายใจ การวางปาก และเทคนิคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่าทางในการจับแซกโซโฟนนั้นเป็นเรื่องของการใช้ธรรมชาติของร่างกายให้ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการเป่าแซกโซโฟนมากที่สุด
ขนาดและน้ำหนักของแซกโซโฟน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับขนาดของคนเป่า ในการที่จะหาจุดสมดุลของท่าที่จะจับแซกโซโฟน

ท่านั่งและท่ายืนที่ดี
ท่านั่งและท่ายืนที่ดีอาศัยธรรมชาติของร่างกายเป็นหลัก

ใบหน้าและกระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะตรงแต่ไม่เกร้ง พยายามให้อยู่ในลักษณะที่เป็น ธรรมชาติมากที่สุด

เมื่ออยู่ในท่านั่ง ฝ่าเท้าทั้งสองวางอยู่บนพื้น เมื่ออยู่ในท่ายืนน้ำหนักตั้งอยู่บนเท้าทั้งสองข้าง

ปรับสายคล้องคอให้ได้ระดับพอดี แต่ไม่ก้มหรือเงยเพื่อปรับระดับ

อาจถือแซกโซโฟนไว้ด้านหน้าหรือด้านข้างขึ้นอยู่กับขนาดของแซกโซโฟนและขนาดของผู้เป่า

ขาตั้งโน้ตควรอยู่ด้านหน้า สามารถมองได้ชัดทั้งสองตา
ดังได้กล่าวมาแล้ว สำเนียง คุณภาพของเสียง เทคนิค และการถ่ายทอดอารมณ์ดนตรี มีผลมาจากท่าทางในการจับแซกโซโฟน
การปฏิบัติให้ถูกต้องจนเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเทคนิคในการเป่าอย่างคาดไม่ถึง

(สุกรี เจริญสุข,2529:12)